Kresťanské zbory na Slovensku

Kresťanské zbory na Slovensku sú neformálne dobrovoľné miestne združenia kresťanov, ktorí sa vo svojom duchovnom , mravnom i občianskom živote riadia pravidlami Svätých písem (Biblie). Tieto pravidlá prijímajú za meradlo kresťanského života. Podľa prvokresťanskej praxe vykonávajú zbory vnútornú duchovno-výchovnú a vonkajšiu evanjelizačno-misijnú činnosť.
Kresťanské zbory rešpektujú vo svjojej činnosti právny poriadok nášho štátu. Vedú svojich príslušníkov k plneniu občianskych povinností i k láske a znášanlivosti voči spoluobčanom.
Kresťanské zbory sa Slovensku sú samostatné a nezávislé vo svojom vzťahu k podobným kresťanským spoločenstvám v zahraničí, s ktorými udržujú bratské styky. S kresťanskými sbormi v ?RR udržujú a rozvíjajú vzťahy bratskej spolupráce.
Každý kresťanský zbor je o duchovnej i hospodárskej stránke samostatný a samosprávny. Zbor je právnym subjektom. Pred úradmi je zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma).
Každý zbor je za svoju činnosť zodpovedný v prvom rade pred Bohom. Zárove?? však nesie za ??u zodpovednosť aj pred štátnymi orgánmi.
Kresťanské zbory prijímajú za základ svojho života dielo a učenie Pána Ježiša Krista. Ich príslušníci veria v Neho a vyznávajú Ho ako večného Božieho Syna a zárove?? bezhriešneho a dokonalého človeka. Veria v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bohom Jeho Otcom v nebesiach. Vyznávajú odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, záchranu a večný život z viery v Neho. V tom sa zhodujú so všetkými skutočnými kresťanmi v dejinách Cirkvi, ktorej sú súčasťou.
Do bratského a sesterského kresťanského spoločenstva v zhromaždeniach Kresťanské zbory priímajú všetkých, ktorých prijal Boh-Otec v Ježišovi Kristovi. V Jeho láske sú srdcia a životy ich príslušníkov a ich zhromaždenia otvorené pre všetkých, ktorí Ho hľadajú ako Záchrancu duše, Vysloboditeľa z hriechu a Darcu večného života.

Tieto zbory nechcú byť uzavretou denomináciou s vyhradeným vlastným učením, organizačnou štruktúrou a vnútorním poriadkom.